Release notes Infine Samensteldossier

Let op: Met ingang van november 2018 worden de versies van de software volgens een nieuwe methode genummerd. Het build-nummer dat achter het versienummer staat wordt voortaan gebruikt voor interne testversies en zal daarom niet meer vermeld worden in de release notes. Voortaan kunt u aan de hand van het cijfer achter de laatste punt controleren of u werkt met de meest recente functionaliteiten.

Wijzigingen in versie 4.2.1

Nieuwe functionaliteit

 • Verbeterde update procedure van klantdossiers en kantoormodel:
  • Als de gebruiker een actie uitvoert in de werkbalk en de melding verschijnt dat het rapport eerst geüpdatet moet worden dan wordt voortaan na het updaten de actie automatisch hervat.
  • Het updaten van een klantdossier is alleen mogelijk als het kantoormodel geüpdatet is. Hebt u het kantoormodel nog niet geüpdatet dan wordt voor Beheerders vanaf nu automatisch het kantoormodel geopend zodat u deze direct kunt updaten. 
 • De rubriek 'Andere deelnemingen' (C30) onder Financiële vaste activa is uitgebreid met subrubrieken voor het presenteren van verloopoverzichten.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad CBO initieel: Wijziging 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten'.
 • Tabblad FinVasteActiva: Verloopoverzichten voor 'Andere deelnemingen' toegevoegd.
 • Tabblad Voorzieningen: Wijziging 'Voorziening milieu' naar 'Voorziening voor verwijderingsverplichtingen'
 • Tabblad Bedrijfskosten: Wijziging rubrieksomschrijving R00.14 naar 'Arbeidsbeloning fiscale partner'.
 • Tabblad Bedrijfskosten: Wijziging term 'portikosten' onder kantoorkosten naar 'portokosten'.
 • Tabblad CBO afsluitend: Wijziging 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten'.

Verbeterde functionaliteit

 • Rubriek R00.14 onder brutolonen- en salarissen is benoemd als 'Arbeidsbeloning fiscale partner'.
 • Contolemeldingen toegevoegd op het gebruik van rubrieken voor bijzondere en buitengewone baten en lasten. Deze rubrieken behoren niet meer gebruikt te worden in jaarrekeningen die moeten voldoen aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving.
 • Oplossing voor foutmelding bij import Infine Activa.

Wijzigingen in versie 4.1.4

Nieuwe functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2018 beschikbaar.
 • Tabblad tabellen: Tabel investeringsaftrek 2018 opgenomen.
 • Significante aangelegenheden (F10): Het is vanaf nu mogelijk om een significante aangelegenheid te koppelen aan een rubriek (bijvoorbeeld B - Materiële vaste activa).
 • Werkprogramma: Vragen in het werkprogramma kunnen zo ingesteld worden (F3) dat ze automatisch verborgen worden indien er geen significante aangelegenheid is aangemaakt bij de rubriek waar de vragen betrekking op hebben. Bij de inrichting van uw content voor het Samensteldossier 2018 is waar mogelijk gebruik gemaakt van deze nieuwe functionaliteit.
 • CBO initieel / afsluitend: Significante aangelegenheden die worden aangemaakt op het tabblad CBO initieel zijn vanaf nu op rubriekniveau zichtbaar met een uitroepteken of vinkje. Significante aangelegenheden die zijn aangemaakt op tabblad CBO initieel worden ook automatisch getoond op het tabblad CBO afsluitend bij de corresponderende rubriek. Op deze manier is de afwerking eenvoudig te volgen.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Debiteuren: Tekst 'Voorziening oninbare vorderingen' valt niet langer weg.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Aanpassing van de controleberekening op aansluiting VPB met de brugstaat.
 • Tabblad CBO initieel: Aanpassing van de nulregelbepaling voor een aantal witregels en koppen.

Verbeterde functionaliteit

 • Het tabblad Uitvoering laat niet langer onterecht vragen zien die verborgen moeten zijn op basis van het antwoord op een voorloop vraag omdat er een specificatie gekoppeld is.
 • Oplossing voor een probleem waardoor aantekeningen soms op de verkeerde plaats werden opgeslagen.
 • Directe koppeling Snelstart: Bij import Samensteldossier vorig jaar wordt ook de token voor de koppeling overgenomen zodat die niet opnieuw ingevoerd hoeft te worden.
 • Oplossing voor foutmelding 1004 bij het openen van Significante aangelegenheden met F10 op tabbladen Wwft en Bedrijfsverkenning.

Wijzigingen in versie 4.1.3

Nieuwe functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het vastlopen van Excel in sommige versies van Microsoft Office bij nulregels verbergen.

Wijzigingen in versie 4.1.2 (build 200)

Verbeterde functionaliteit

 • Overstap op de meest recente .NET frameworks van Microsoft. Door te werken met nieuwe technieken minimaliseren we de risico’s op compatibiliteitsproblemen. Dit moet ook in de toekomst blijven zorgen voor een stabiele werkomgeving.
 • Oplossing voor issues die ervoor zorgden dat dossierspecificaties niet altijd correct werden overgenomen uit het samensteldossier van vorig boekjaar.
 • Bij opvragen van dossierstukken met F8 worden nu alle gekoppelde dossierstukken getoond.
 • Verbeterde afronding in formule berekening vennootschapsbelasting.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 100)

Verbeterde functionaliteit

 • Update brugstaat naar versie 4.1 ter ondersteuning van Infine Jaarrekening versie 4.1.
 • Diverse performanceverbeteringen.
 • Rapport controleren: Er wordt geen controlemelding meer getoond voor vragen uit de bedrijfsverkenning waarvan het antwoord is overgenomen van vorig jaar.
 • Groepsverhoudingen: Openen van dit scherm geeft niet langer een foutmelding.

Nieuwe functionaliteit

 • Rubrieken toegevoegd in de brugstaat voor de verwerking van Vastgoedbeleggingen.
 • Tabblad Vastgoedbeleggingen toegevoegd voor het maken van een dossierspecificatie.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad CBO Initieel: Vastgoedbeleggingen toegevoegd.
 • Tabblad Vastgoedbeleggingen: Nieuw tabblad.
 • Tabblad CBO Afsluitend: Vastgoedbeleggingen toegevoegd.

 

Wijzigingen in versie 3.9.2 (build 201)

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor foutmelding bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Oplossing voor foutmelding bij updaten Samensteldossier 2016.

 

Wijzigingen in versie 3.9.2 (build 200)

Verbeterde functionaliteit

 • Rapportmodel Samensteldossier 2017 beschikbaar.
 • Tabblad tabellen: Tabel investeringsaftrek 2017 opgenomen.
 • Samensteldossiers met status ‘Uitgebracht’ konden in sommige gevallen nog gewijzigd worden. Dat is vanaf nu niet meer mogelijk.
 • Paraaf toevoegen is niet langer mogelijk bij tabblad Inhoud en Werkformulier.
 • Directe koppeling Exact Online: Verbeterde performance op het opvragen van saldo-informatie.

Nieuwe functionaliteit

 • Tabblad Wwft: Op het tabblad Wwft kan een checklist Wwft uitgewerkt worden. De inhoud van deze checklist kan net als de bedrijfsverkenning samen met de gegeven antwoorden overgenomen in het Samensteldossier van volgend boekjaar. Niet alle contentleveranciers bieden reeds content voor het tabblad Wwft. In dat geval wordt het tabblad automatisch verborgen.

Aangepaste dossierspecificaties

 • Tabblad Immateriele vaste activa: Aanpassing van term ‘Kosten van onderzoek en ontwikkeling’ naar ‘Kosten van onderzoek’.
 • Tabblad Vorderingen: Dossierspecificatie ‘Overige vorderingen’ wordt vanaf nu overgenomen bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Tabblad Liquide Middelen: Dossierspecificatie ‘Kas’ wordt vanaf nu overgenomen bij importeren Samensteldossier vorig boekjaar.
 • Tabblad Eigen vermogen: Controleberekening toegevoegd die een uitroepteken laat zien als het resultaat nog niet (volledig) verwerkt is.
 • Tabblad Rekening couranten: Berekening van rente op basis van mutatiedatum houdt vanaf nu rekening met rentepercentage met 2 decimalen.
 • Tabblad Vennootschapsbelsting: Verbetering van de controleberekening op de verschuldigde VPB voor situaties waarbij sprake is van fiscale eenheid.
 • Tabblad Vennootschapsbelasting: Carry back wordt vanaf nu getoond onder de berekening van de verschuldigde VPB en niet als onderdeel van de berekening.
 • Tabblad Omzetbelasting: Aanpassing gedaan waardoor de KOR niet meer kan leiden tot een belastingteruggave.
 • Tabblad Omzetbelasting: Verbeterde weergave van de berekening van btw prive gebruik auto.
 • Tabblad Lonen: Bovenaan het tabblad zijn vanaf nu gekoppelde dossierstukken, aantekeningen etc. zichtbaar die verder naar beneden op het tabblad zijn toegevoegd.
 • Tabblad Lonen: Controleberekening houdt vanaf nu rekening met situaties waarin het SVW-loon nihil is.
 • Tabblad Bedrijfskosten: De posten Omzet, Inkoopwaarde omzet en Resultaat deelneming zijn hier toegevoegd zodat de rubrieksomschrijvingen eenvoudig kunnen worden aangepast in het Samensteldossier. Deze rubrieksomschrijvingen kunnen worden overgenomen in de Jaarrekening.
 • Tabblad CBO Afsluitend: Er zat een fout in de nulregelbepaling waardoor sommige regels onterecht getoond/verborgen werden. Dat is opgelost.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk