Release notes Infine Jaarrekening

Let op: Met ingang van november 2018 worden de versies van de software volgens een nieuwe methode genummerd. Het build-nummer dat achter het versienummer staat wordt voortaan gebruikt voor interne testversies en zal daarom niet meer vermeld worden in de release notes. Voortaan kunt u aan de hand van het cijfer achter de laatste punt controleren of u werkt met de meest recente functionaliteiten.

Wijzigingen in versie 4.2.1

Nieuwe en gewijzigde functionaliteit

 • Verbeterde update procedure van klantrapporten en kantoormodel:
  • Als de gebruiker een actie uitvoert in de werkbalk en de melding verschijnt dat het rapport eerst geüpdatet moet worden dan wordt voortaan na het updaten de actie automatisch hervat.
  • Het updaten van een klantrapport is alleen mogelijk als het kantoormodel geüpdatet is. Hebt u het kantoormodel nog niet geüpdatet dan wordt voor Beheerders vanaf nu automatisch het kantoormodel geopend zodat u deze direct kunt updaten.
 • Verbeterde jaarovergang: Bij de jaarovergang wordt de rapportstatus nu automatisch omgezet van 'uitgebracht' naar 'onderhanden'.
 • De rubriek 'Andere deelnemingen' (C30) onder Financiële vaste activa is uitgebreid met subrubrieken voor het presenteren van verloopoverzichten.
 • Rapportmodellen publicatiestukken: De kantoormodellen voor publicatiestukken zijn komen te vervallen. Het deponeren van publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel dient te gebeuren in SBR-format. Bestaande rapporten kunnen nog steeds geraadpleegd worden maar er kunnen geen nieuwe rapporten meer aangemaakt worden.

Verbeterde functionaliteit

 • Uitgebreide update van grondslagen en toelichtingen in alle jaarrekeningmodellen. De teksten sluiten nu inhoudelijk en volgordelijk aan bij NBA voorbeeldmodellen die veel kantoren graag volgen. Als onderdeel van deze aanpassing zijn enkele toelichtingen verplaatst van de algemene toelichting op de jaarrekening naar de toelichting op de balans of de winst- en verliesrekening. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toelichting 'Personeelsleden'.
 • Grondslagen Vastgoedbeleggingen toegevoegd voor waardering op basis van historische kostprijs.
 • Wijziging rubriek 'Voorziening milieu' naar 'Voorziening verwijderingsverplichtingen'.
 • Wijziging term 'som der bedrijfskosten' naar 'som der kosten' op alle relevante plaatsen.
 • Wijziging term 'portikosten' onder kantoorkosten naar 'portokosten'.
 • Contolemeldingen toegevoegd op het gebruik van rubrieken voor buitengewone baten en lasten. Deze rubrieken behoren niet meer gebruikt te worden in jaarrekeningen die moeten voldoen aan de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving.
 • Rubriek R00.14 onder brutolonen- en salarissen is benoemd als 'Arbeidsbeloning fiscale partner'. Deze rubriek is toegevoegd ter verbetering van de fiscale export.
 • Export Visionplanner SBR: Afschrijvingspercentages vaste activa worden niet langer geëxporteerd (deze zijn niet verplicht om te publiceren).
 • Export Visionplanner SBR: Als de rapportage is afgerond op duizendtallen worden de getallen bij de export weer met duizend vermenigvuldigd.
 • Jaarekening Micro: Rubriek 'Vastgoedbeleggingen' (B95) toegevoegd aan balanstotaal.
 • Jaarrekening Engels: Wijziging term 'Long-term liabilities' naar 'Non-current liabilities'.
 • Jaarrekening Zorg RJ655: Update van de WNT-tabel.

Wijzigingen in versie 4.1.4

Nieuwe functionaliteit

 • Ondersteuning Fiscale export 2018.

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor foutmelding 438 bij exporteren.
 • Export Visionplanner SBR: Oplossing voor mogelijke foutmelding bij openen dossier.

Wijzigingen in versie 4.1.3

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning nieuwe modulestructuur Visionplanner.
 • Directe koppeling Exact Online: Automatisch koppelen grootboekrekening op basis van RGS.

Wijzigingen in versie 4.1.2

Nieuwe functionaliteit

 • Directe koppeling Snelstart Online op basis van B2B API.

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor het vastlopen van Excel in sommige versies van Microsoft Office bij nulregels verbergen.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 107)

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Ondersteuning van de volgende BT12 taxonomieën voor het opstellen van kredietrapportages:
  - Kredietrapportage 2017 BV klein categoriaal
  - Kredietrapportage 2017 micro categoriaal
 • Export Visionplanner SBR: Correctie van de mapping voor rubrieken herwaarderingsreserve.
 • Export Fiscaal Unit 4 Fiscaal Gemak: Rubriek 'Kas' wordt voortaan geëxporteerd naar 'Kas en kruisposten'.
 • Export Fiscaal Nextens: Omschrijvingen worden niet langer geëxporteerd. Deze waren overbodig en het exporteren zonder omschrijvingen zorgt ervoor dat bij een tweede export bestaande regels in Nextens bijgewerkt worden in plaats van dat er een nieuwe regel wordt aangemaakt.
 • Jaarrekening Consolidatie: In het scherm van de eliminatie-VJP's werd de ingestelde rubriek voor afronding niet meer bewaard. Er is een aanpassing doorgevoerd waardoor de rubriek vanaf nu weer bewaard wordt.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 106)

Verbeterde functionaliteit

 • Performance verbetering bij ophalen saldo-informatie.
 • Performance verbetering bij export consolidatiestaat.
 • Export Visionplanner SBR: Als de taxonomie voor het betreffende boekjaar nog niet beschikbaar is kan voortaan gekozen worden voor de meest recente taxonomie die wel ondersteund wordt.
 • Export Visionplanner SBR: Afschrijvingspercentages van (im)materiële vaste activa worden vanaf nu geëxporteerd.
 • Export Visionplanner SBR: Bedrag vorderingen met looptijd > 5 jaar wordt vanaf nu geëxporteerd.
 • Export Fiscaal: Uitbreiding van de exportcodes voor AFAS.
 • Export Fiscaal: Aanpassing exportcodes Unit4 Fiscaal Gemak.
 • Het scherm 'hoofdstukken tonen/verbergen' is groter gemaakt zodat minder gescrold hoeft te worden.
 • Jaarrekening Engels: Nieuwe versie van de de beoordelingsverklaring.
 • Oplossing voor probleem waardoor de koptekst bij het hoofdstuk Balans verdween.
 • Oplossing voor probleem waardoor saldi van groepsverhouding-VJP's niet werden bijgewerkt.
 • Oplossing voor foutmelding bij instellen 'afronding' op tabblad Activa.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 105)

Verbeterde functionaliteit

 • Rubrieken koppelen: Oplossing voor foutmelding die ontstond bij het laden van grootboekrekeningen met een ongeldige rubriek.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 104)

Verbeterde functionaliteit

 • Export Visionplanner SBR: Teksten van grondslagen werden niet volledig geëxporteerd indien voor het tweede achtereenvolgende jaar publicatiestukken werden aangemaakt in Visionplanner.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 103)

Verbeterde functionaliteit

 • Performance verbetering bij het laden van het scherm ‘Rubrieken koppelen’.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 102)

Verbeterde functionaliteit

 • Toevoegen van verwijzingen geeft niet langer een foutmelding in Jaarrekening Stichting RJ640 of Jaarrekening Agro.
 • Oplossing voor probleem waardoor na het updaten van de activastaat #VERW in de totaaltelling verscheen.
 • Oplossing voor foutmelding bij updaten Jaarrekening Micro.
 • Export Visionplanner SBR: Rubrieken P10 en S28.04 worden vanaf weer nu automatisch gekoppeld in Visionplanner.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 101)

Verbeterde functionaliteit

 • Oplossing voor foutmelding bij updaten Jaarrekening Agro en Jaarrekening Stichting RJ640.

Wijzigingen in versie 4.1.1 (build 100)

Nieuwe functionaliteit

 • Update brugstaat naar versie 4.1.
 • Vastgoedbeleggingen: Voor de presentatie van vastgoedbeleggingen zijn nieuwe rubrieken toegevoegd aan de brugstaat. In alle jaarrekeningmodellen is deze post met bijbehorende toelichtingen en grondslagen toegevoegd.
 • Visionplanner SBR: Ondersteuning NT12 (publicatiestukken 2017).
 • RGS 3.0.
 • Fiscale Export naar Fiscaal-Online.
 • Ondersteuning fiscale export 2017.

Verbeterde functionaliteit

 • Term ‘Kosten voor Onderzoek en Ontwikkeling’ gewijzigd naar ‘Kosten van ontwikkeling’.
 • In de winst- en verliesrekening wordt bij een besloten vennootschap voortaan altijd de post belastingen getoond, ook als deze nihil is.
 • Kasstroomoverzicht: Onderhanden projecten worden niet langer meegerekend in de verandering van kortlopende schulden.
 • Toelichting Bezoldiging bestuurders en commissarissen toegevoegd in Jaarrekening Consolidatie.
 • Grondslagen langlopende schulden tekstueel aangepast.
 • Grondslagen afschrijvingskosten aangepast.
 • Toelichting op afschrijvingspercentages van (im)materiële vaste activa is verplaatst van de grondslagen naar de toelichting op de balans.
 • Toelichting ‘Ingehouden deel van het resultaat’ wordt nu ook getoond wanneer het ingehouden deel van het resultaat negatief of nul is. Het ingehouden deel van het resultaat dient dan als nihil gepresenteerd te worden.
 • Toelichting WenV: Als resultaat aandeel derden negatief in de WenV gepresenteerd staat dan wordt deze post voortaan op dezelfde wijze gepresenteerd in de ToelWenV.
 • Notulen: Tekstuele aanscherping.
 • Koptekst kan ook getoond worden in de inhoudsopgave.
 • Jaarrekening Micro: Voorzieningen en schulden uiteen getrokken.
 • Jaarrekening Stichting RJ640: Geen verwijzing naar Titel 9 BW 2 in samenstellingsverklaring.
 • Jaarrekening Engels: Diverse taalkundige aanpassingen.
 • Export Visionplanner SBR: Bij het exporteren naar, of openen van een bestaande administratie in Visionplanner wordt voortaan gecontroleerd of het abonnement in Visionplanner aan staat. Als het abonnement uit staat kan dit direct bij het exporteren aangezet worden zodat daarvoor geen extra handeling in Visionplanner uitgevoerd hoeft te worden.
 • Export Visionplanner SBR: Rubriek K60 Herinvesteringsreserve wordt geëxporteerd naar de overige voorzieningen in plaats van het eigen vermogen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk